На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ, а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора, општинска изборна комисија Костајница расписује Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

 

Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

Услови за именовање:

 

Општи услови:

-Пријављени кандидат је особа с правом гласа.

-За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ) :

-које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;

-које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

-које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;

-које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и

-којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

Посебни услови:

-    да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V. степен стручне спреме;

-    да има пријављено пребивалиште у општини Костајница.

 

Потребна документација:

1.пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

 

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска комисија општине.

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту општинске изборне комисије или на интернет-страници општине.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком: Општинска изборна комисија Костајница, Светосавска 16, Костајница, „Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора-не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.