Načelnik Odjeljenja za opštu upravu, raspisuje Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta – javne površine za postavljanje privremenih objekata na području opštine Kostajnica.

 

Predmet ovog konkrusa je dodjela lokacije na Trgu Kralja Petra I Oslobodioca, pored gradske česme, dimenzija 3,00×3,00 m, dio k.č.787/1 KO Kostajnica.

Predmetna lokacija za postavljanje privremenog objekata daje se u zakup na period od pet (5) godina pod uslovom da  se privremeni objekat - kiosk može ranije ukloniti ako se zemljište privodi trajnoj namjeni u skladu sa regulacionim planom -izgradnja nedostajuće infrastrukture ili iz drugih opravdanih razloga u skladu sa Odlukom o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.

Rok za postavljanje privremenog objekta je tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o davanju u zakup zemljišta za postavljanje privremenog objekta.

Početna cijena  zakupa po m² bruto površine iznosi 5,00 KM. Ako za lokaciju bude više zainteresovanih lica, komisija za dodjelu će izvršiti dodatno bodovanje (u skladu sa bodovnom listom) kandidata koji ponude višu cijenu od početne.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Kostajnica i putem JP „Radio Kostajnica“.

Predmetna površina dodjeljuje se na privremeno korišćenje isključivo za namjenu ugostiteljske, trgovinske ili zanatske djelatnosti.

Precizni uslovi za dodijeljenu površinu odrediće se ugovorom o zakupu, nakon provedene procedure izbora podnosioca u skladu sa Odlukom o uređenju prostora i građevinskom zemljištu i bodovnom listom iz ovog konkursa.

Prijave na konkurs vrše se popunjavanjem prijavnog obrasca uz prilaganje sljedećih dokumenata:  

  1. Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti (ako je ista prijavljena), ili fotokopiju registracije za pravna lica,
  1. Rješenje o statusu porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili civilne žrtve rata i rješenje o kategorizaciji za borce (za fizička lica), dokaz o broju zaposlenih članova porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata ili borca (za pravna lica) sa područja opštine Kostajnica,
  1. Uvjerenje o izmirenim obavezama nadležnog opštinskog organa (za pravna i fizička lica),
  1. Uvjerenje o nezaposlenosti za podnosioca zahtjeva (ako je nezaposlen),
  1. Kućna lista podnosioca zahtjeva (ako je nezaposlen), kućna lista zaposlenih radnika sa područja opštine Kostajnica (za aktivna fizička i pravna lica),
  1. Ovjerena izjava o broju novozaposlenih lica sa područja opštine Kostajnica, u slučaju dobijanja lokacije, uz garanciju da će radno mjesto biti zadržano najmanje 12 mjeseci,
  1. Ovjerena izjava o obavljanju djelatnosti u naredne tri godine,
  1. Fotokopija lične karte za sva lica koja se boduju.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti i predaje u „Šalter sali“ kod službenika za prijem zahtjeva, sa naznakom „Komisija za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta“ Opština Kostajnica, Svetosavska 16, s napomenom „NE OTVARATI“ . Na poleđini koverte moraju biti podaci o podnosiocu zahtjeva, adresa i broj telefona.

Kandidat je obavezan platiti iznos od 50,00 KM na ime troškova konkursa, putem opštinske administrativne takse.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Komisija će u skladu sa članom 63. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, u roku od dva dana, izvršiti bodovanje kandidata po sledećoj bodovnoj listi:

- ponuđena cijena iznad početne, svaka 1 KM iznad početne množi se sa 10 bodova;

- status porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida od 1.-4. kategorije ili civilna žrtva rata 10 bodova, status borca 1. kategorije 5 bodova, invalidi od 5.-7. kategorije 5 bodova, za podnosioca zahtjeva. Isti bodovi se odnose i na zaposlenog radnika iz navedenih kategorija.

- podnosilac zahtjeva nezaposleno lice 10 bodova;

- broj članova uže porodice zaposlenog radnika sa područja Opštine Kostajnica 2 boda po članu;

- broj novozaposlenih radnika sa području opštine Kostajnica, 10 bodova, po radnom mjestu;

- obavljanje djelatnosti u naredne tri godine 10 bodova.

Komisija je obavezna da objavi rang listu kandidata na oglasnoj tabli u opštini Kostajnica i obavijesti sve kandidate o rokovima i uslovima za ulaganje prigovora.

Prigovor na rang listu se podnosi Načelniku opštine u roku od 8 dana od objave rang liste.

Ako po osnovu prigovora, načelnik opštine utvrdi da je prijedlog Komisije u suprotnosti sa odredbama Zakona i Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, vratiće predmet Komisiji na ponovno rješavanje ili će svojom odlukom, koje je konačno, utvrditi najpovoljniju ponudu.

Po završenoj proceduri, izabrano lice će potpisati ugovor o zakupu javne površine sa načelnikom opštine, u skladu sa članom 6. ovog oglasa i ujedno podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova.

Zainteresovana lica mogu dobiti detaljnije informacije i zahtjev u šalter sali kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na br. tel. 052/663-113 lokal 24.