Opštinska uprava Kostajnica saopštila je danas da je Skupština opštine Kostajnica raspisala Javni poziv za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za opštinu Kostajnica.

 

„Status udruženja od interesa za opštinu Kostajnicu utvrđuje Skupština opštine nakon provedenog javnog konkursa, a organizacije i udruženja podnose prijave na javni oglas na propisanom obrascu“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da zainteresovana udruženja, uz prijavu, treba da dostave:

- Dokaz o registraciji udruženja (ovjerena kopija Rješenja o upisu u registar udruženja),

- Statut udruženja,

- Broj registrovanih članova udruženja, ovjeren od strane ovlaštenog lica udruženja,

- Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resursa za ostvarivanje ciljeva udruženja, utvrđenih Statutom,

- Program rada udruženja - za period od jedne ili dvije godine, usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja;

- Ime lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja,

- Izvještaj o radu, sa finansijskim izvještajem za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev, usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja.

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i prijavni obrazac  možete vidjeti i preuzeti na internet stranici ili u šalter sali opštine Kostajnica.