Opštinska služba za odnose sa javnošću obavještava zainteresovane građane da je načelnik opštine Kostajnica raspisao Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacija.

 

Predmet javnog oglasa je Lokacija  u naseljenom mjestu  Tavija (na spoju ulice Petra Petrovića NJegoša II, ulice Žarka Zgonjana i ulice Jovana Dučića) parcela broj k.č. 326/4, površine 585 m2, upisana u PL 103/76 KO Tavija, a koja po starom premjeru odgovora k.č. 648/29, površine 585 m2, upisana u z.k. uložak broj 998 KO Kostajnica.

Predmetne nekretnine su u evidencijama o nekretninama upisane kao svojina i posjed opštine Kostajnica sa 1/1. 

Početna cijena zakupa po stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke iznosi 7,64 KM/m2.

Za učešće na licitaciji učesnik je dužan uplatiti na ime kaucije iznos od 1.000,00 KM.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Osnovni kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine koja je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini u opštini Kostajnica svakim radnim danom od 08.00 do 13.00 časova ili dobiti potrebnu informaciju na broj telefona 052/663-113 ili 139 lokal 22.

Rok za prijavu je osam dana od dana objave u dnevnom listu Glas Srpske.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:

- Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona;

- Za pravna lica: naziv, sjedište, ID ili PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.

Prilozi uz prijavu:

Dokaz o uplaćenoj kauciji (orginalan primjerak uplatnice)

Ovjerena fotokopija Rješenja/izvoda iz sudskog registra za pravna lica

Ovjerena fotokopija Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost.

Prijave sa navedenom dokumentacijom predaju se lično na protokol u šalter sali opštine Kostajnica ili putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

Opština Kostajnica, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Kostajnica, Svetosavska 16, Kostajnica, sa naznakom „Oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta“ uz napomenu „Ne otvaraj“.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi opštine Kostajnica 23.03.2022. godine sa početkom u 09.00 časova.