Општина Костајница расписала је Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за учешће у санацији материјалне штете настале на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима на подручју oпштине Костајница изазване земљотресом од 29. децембра 2020. године.

 

Јавни позив преносимо у цијелости:

На основу чланoва 11., 21 и 28. Одлуке о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као учешће општине Костајница у санацији материјалне штете на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. године („Службени гласник општине Костајница“, број:28/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19, 61/21) и члана 60. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), начелник општине Костајница расписује:

Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено пословним и пословним објектима на подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Општина Костајница објављује Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено пословним и пословним објектима на подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године.

Приоритетна помоћ за санацију материјалне штете стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката оштећених у земљотресу вршиће се у виду додјеле финансијске помоћи и то: 

 

За стамбене објекте:

 1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по m2 корисне површине за становање,
 2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по m2 корисне површине за становање,
 3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ по објекту
 4. За четврту категорију оштећења:

-      За површину до 100 m2 корисне површине за становање износ 10 000 КМ по објекту

-      За површину од 100 до 200 m2 корисне површине за становање износ 11 000 КМ по објекту

-      За површину преко 200 m2 корисне површине за становање износ 12 000 КМ по објекту

За стамбене објекте пете категорије оштећења за које се пројектом санације утврди да је санација оправдана, одобрава се финансијска помоћ у износу од 18.000,00 КМ

 

За стамбено-пословне објекте:

 1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по m2 укупне површине стамбеног и пословног простора,
 2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по m2 укупне површине стамбеног и пословног простора,
 3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ по објекту
 4. За четврту категорију оштећења:

-      За површину до 100 m2 корисне површине за становање износ 10.000 КМ по објекту

-      За површину од 100 до 200 m2 корисне површине за становање износ 11.000 КМ по објекту

-      За површину преко 200 m2 корисне површине за становање износ 12.000 КМ по објекту

 

За пословне објекте:

 1. За прву категорију оштећења, 10,00 КМ по m2 површине пословног објекта,
 2. За другу категорију оштећења, 15,00 КМ по m2 површине пословног објекта,
 3. За трећу категорију оштећења, 6.000,00 КМ по објекту
 4. За четврту категорију оштећења:

-      За површину до 100 m2 корисне површине за становање износ 10 000 КМ по објекту

-      За површину од 100 до 200 m2 корисне површине за становање износ 11 000 КМ по објекту

-      За површину преко 200 m2 корисне површине за становање износ 12 000 КМ по објекту

 

За надокнаду штете настале на роби и опреми пословног објекта додјељиваће се финансијска помоћ у износу од 50% од утврђене штете.

Средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на стамбеним објектима на територији општине Костајница могу се додијелити за индивидуалне стамбене објекте, објекте колективног становања, стамбено пословне објекте и пословне објекте који су евидентирани у Елаборату о процјењеној штети од земљотреса који је усвојила Скупштина Општине Костајница на 2. тематској сједници одржаној дана 12.05.2021. године и Одлуком о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као учешће општине Костајница у санацији материјалне штете на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. године

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

Право на додјелу средстава приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на индивидуалном стамбеном  објекту има само власник објекта који је у њему трајно становао на дан 29.12.2020. године, односно који посједују потврду о пребивалишту на адреси на којој је пријављена штета.

Уколико објекат из подтачке 1. ове тачке има више сувласника, право на додјелу средстава приоритетне помоћи има онај сувласник који је становао у том објекту на дан 29.12.2020. године,  а остали сувласници дају писану изјаву овјерену код нотара да су сагласни да лице које је становало у објекту добије финансијску помоћ за санацију штете и да за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име.

Приоритетна помоћ за санацију материјалне штете може се добити само за  објекат у којем је власник или сувласник имао пријављено пребивалиште на дан 29.12.2020. године.

Власници стамбених објеката који су добили помоћ од других донатора, било у виду новчаних средстава или као грађевински материјал, робу или опрему, имају право на приоритетну новчану помоћ у износу који представља разлику између износа приоритетне помоћи предвиђење овом Одлуком и новчане помоћи донатора односно додјељеног пакета грађевинских материјала, робе или опреме.

Да би лице оставарило право на приоритетну помоћ за индивидуални стамбени објекат дужно је доставити сљедећу документацију:

 1. Попуњен пријавни образац,
 2. Доказ о власништу или сувласништу над објектом, односно земљишнокњижни извадак или посједовни лист (оргинал или овјерена копија) издат од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један од сувласника који је на дан 29.12.2020. године боравио у објекту добије финансијску помоћ за учешће у санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име,
 3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године живио на адреси на којој се налази оштећени стамбени објекат, што потврђује потврдом о кретању изданом од стране МУП Републикe Српске, Полицијска станица Костајница,
 4. Увјерење о пребивалишту за све чланове породице,
 5. Кућна листа,
 6. Број текућег рачуна,
 7. Копију личне карте
 8. Изјаву да није користио помоћ од других донатора

 

Како би остварили право на средстава приоритетне помоћи за стамбени објекат колективног становања на којем постоји успостављена етажна својина, заједнице етажних власника, морају доставити сљедећу документацију:

 1. Пријавни образац,
 2. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника,
 3. Списак станара заједнице етажних власника,
 4. Број жиро рачуна заједнице етажних власника.

 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на стамбено-пословним објектима на територији општине Костајница могу се додјелити за стамбено-пословне објекте који су евидентирани у Елаборату опроцјењеној штети од земљотреса који је усвојила Скупштина општине Костајница на 2. Тематској сједници одржаној дана 12.05.2021. године.

 Уколико лице посједује више индивидуалних стамбено-пословних објеката у свом власништу право на средства приоритетне помоћи може остварити само за индивидуални стамбено-пословни објекат у коме је имао пребивалиште или обављао пословну дјелатност на дан 29.12.2020. године и уколико је објекат на тој адреси категоризован од стране Комисије за процјену штете именоване рјешењем Начелника општине

Власници индивидуалних стамбено-пословних објеката који су добили помоћ од других донатора, било у виду новчаних средстава или као грађевински материјал, робу или опрему, имају право на приоритетну новчану помоћ у износу који представља разлику између износа приоритетне помоћи предвиђење овом Одлуком и новчане помоћи донатора односно додјељеног пакета грађевинских материјала, робе или опреме.

  Да би лице оставарило право на приоритетну помоћ за индивидуални стамбено-пословни објекат дужно је доставити сљедећу документацију:

 1. Попуњен пријавни образац
 2. Доказ о власништу или сувласништу над објектом, земљишнокњижни извадак или посједовни лист (оргинал или овјерена копија) издат од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе Републике Српске не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један од сувласника који је на дан 29.12.2020. године боравио у објекту или обављао пословну дјелатност добије финансијску помоћ за учешће у санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име,
 3. Доказ да је на дан 29.12.2020. године живио на адреси на којој се налази оштећени стамбени објекат, што потврђује потврдом о кретању изданом од стране МУП РС или Рјешење о регистрацији као доказ да је обављао пословну дјелатност на адреси оштећеног или уништеног стамбено-пословног објекта,
 4. Увјерење о пребивалишту за све чланове породице,
 5. Кућна листа,
 6. Број текућег рачуна или број жиро рачуна пословног субјекта,
 7. Копија личне карте
 8. Овјерену изјаву да није користи помоћ од других донатора.

 

Како би остварили право на средства приоритетне помоћи за стамбено-пословни објекат колективног становања на којем постоји успостављена етажна својина заједнице етажних власника, морају доставити сљедећу документацију:

 1. Пријавни образац,
 2. Копију рјешења о регистрацији заједнице етажних власника,
 3. Списак станара заједнице етажних власника,
 4. Број жиро рачуна заједнице етажних власника.

 

ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ

Средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на пословним објектима на територији општине Костајница могу се додјелити за пословне објекте:

 1. у приватном власништву у којима је на дан 29.12.2020. године обављана пословна дјелатност,
 2. евидентиране у Елаборату о процјењеној штети од земљотреса који је усвојила Скупштина општине Костајница на 2. Тематској сједници одржаној дана 12.05.2021. године

Да би пословни субјекат остварио право на финансијску помоћ мора доставити сљедећу документацију:

 1. Попуњен пријавни образац,
 2. Доказ о власништу или сувласништу над пословним објектом, односно земљишнокњижни извадак или посједовни лист издан од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе Републике Српске не старији од 3 мјесеца, а уколико има више сувласника, доставља се и писана изјава овјерена код овлаштеног нотара да су сувласници сагласни да један од сувласника који је на дан 29.12.2020. године обављао пословну дјелатност добије финансијску помоћ за учешће у санацији материјалне штете и да они за тај објекат неће тражити надокнаду штете у своје име,
 3. Копију рјешења о регистрацији
 4. Копију потврде о регистрацији (ЈИБ)
 5. Потврду да је пословни субјекат био активан на дан 29.12.2020. године
 6. Доказ о измиреним порезима и доприносима на дан 01.07.2021. године
 7. Број жиро рачуна пословног субјекта,
 8. Копију личне карте лица овлаштеног за заступање пословног субјекта
 9. Изјаву да није користио помоћ од других донатора

 

ПРИЈАВА

Пријава се подноси на прописаном образцу који се може преузети на интернет страници општине Костајница и у шалтер сали Општинске управе Општине Костајница.

Писане пријаве са потребним доказима морају бити запримљене на протокол у шалтер сали општине Костајница, Светосавска 16, најкасније до 04.10.2021. године до 15.00 часова.

Пријава се доставља у коверти са назнаком:

„Пријава  за остваривање права на новчану помоћ за учешће у санацији штете настале усљед земљотреса (са обавезном назнаком имена/назива и адресе поносиоца пријаве)

Комисија за контролу пријава за остваривање права на приоритетну новачану помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима на подручју општине Костајница изазване земљотресом од 29.12.2020. године, коју је формирао начелник Општине, одмах ће по подношењу пријаве вршити провјеру документације и оцјену прихватљивости пријаве.

       Након што утврди да ли лице испуњава услове, Комисија ће обићи објекте који испуњавају услове како би утврдила корисну површину за становње или површину за обављање пословне дјелатности након чега ће доставити начелнику општине записник у коме ће бити назначено да ли лице испуњава услове за помоћ, категорију оштећења и износ средстава на које корисник има право.

       По завршетку радова Комисија ће изаћи на лице мјеста и сачинити извјештај о мјерама санације које су извршене, урадити записник и приложити фотодокументацију.

       Начелник општине Костајница ће са лицим које остварује право на финансијску помоћ потписати Уговор о приоритетној помоћи као учешће у санацији материјалне штете.

       Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општинске управе Општине Костајница ће на основу потписаног Уговора у року од 5 дана од дана потписивања уговора вршити исплату средстава.

Прилог Јавног позива су:

Пријавни образац – стамбени објекат – образац број 1А,

Пријавни образац – стамбено-пословни објекат – образац 1Б,

Пријавни образац – пословни објекат – образац 1В,

Изјава сувласника – образац број 2,

Изјава донатори – образац број 3.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати и вратиће се неотворене подносиоцу пријаве.

За непотпуне пријаве Комисија ће од подносица пријаве писменим путем тражити допуну пријаве, а за пријаве поднесене противно условима и критеријумима из овог Јавног позива и наведеним у Одлуци о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као учешће општине Костајница у санацији материјалне штете настале на стамбеним објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. године, Комисија ће упутити писмено обавјештење подносиоцу пријаве.

Јавни позив објављује се у Службеном гласнику општине Костајница, званичној интернет страници општине Костајница, огласној плочи општине Костајница, ЈП „Радио Костајница“.

Све додатне информације могу се добити у згради Општинске управе Општине Костајница, шалтер сала, контакт особе Хаседа Суљановић и Славка Вујасин,  контакт телефон:  052-663-113/139 локал 24.