Služba za odnose sa javnošću opštine Kostajnica saopštila je danas da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske objavilo javni poziv za prijavu lica starijih od 65 godina i korisnika najniže penzije za dodjelu finansijskih sredstava za troškove grijanja.

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja licu starijem od 65 godina su :

- Da ima prebivalište na području Republike Srpske

- Da ne ostvaruje lična primanja,

- Da živi u domaćinstvu u kome prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ostvarena u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kome je raspisan javni poziv ne prelaz iznos od 350 KM.

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja korisniku najniže penzije su:

- Da je korisnik najniže penzije u iznosu od 275,29 KM  ili 330,37 KM

- Da ima prebivalište na području Republike Srpske

- Da živi u domaćinstvu u kome prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ostvarena u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kome je raspisan javni poziv ne prelaze iznos od 350 KM.

Prijava se podnosi u Centru za socijalni rad u mjestu prebivališta podnosioca prijave.