Služba za odnose sa javnošću opštine Kostajnica saopštila je danas da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresom 29. decembra 2020. godine.

„Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemoljtresom od 29.12.2020. godine, objavljen je 01.07.2022. godine i biće otvoren 30 dana, odnosno do 01.08.2022. godine do 15.00 časova“, navodi se u saopštenju.

Dodatne informacije građani mogu dobiti u šalter sali opštine Kostajnica ili na telefone 052/663-113 i 052/663-139.

Uz prijavu koja se predaje na protokolu opštine, potrebno je predati i svu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku opštine Kostajnica, zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica, na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i JP “Radio Kostajnica”.

 

Javni poziv prenosimo u cijelosti:

Na osnovu članova 8., 12. i 18. Odluke o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj 12/22), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 67. Statuta opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj 12/22), Načelnik opštine Kostajnica raspisuje:

J A V N I    P O Z I V

Za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine

 

OPŠTI USLOVI

Opština Kostajnica objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodijelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine.

Finansijska pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine vršiće se u vidu dodjele finansijske pomoći i to:

Za stambene objekte:

1.Za prvu kategoriju oštećenja 10 KM/m² korisne površine objekta

2.Za drugu kategoriju oštećenja, 15,00 KM/m2 korisne površine objekta,

3.Za treću kategoriju oštećenja 6.000,00 KM po objektu,

4.Za četvrtu kategoriju oštećenja,:

-      Za površinu do 100 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 10.000,00 KM

-      Za površinu od 100  do 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 11.000,00 KM

-      Za površinu preko 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 12.000,00 KM

5.Za petu kategoriju oštećenja 18.000,00 KM po objektu.

 

Za stambeno – poslovne objekte:

1.Za prvu kategoriju oštećenja 10 KM/m² korisne površine objekta

2.Za drugu kategoriju oštećenja, 15,00 KM/m2 korisne površine objekta,

3.Za treću kategoriju oštećenja 6.000,00 KM po objektu,

4.Za četvrtu kategoriju oštećenja,:

-      Za površinu do 100 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 10.000,00 KM

-      Za površinu od 100  do 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 11.000,00 KM

-      Za površinu preko 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 12.000,00 KM

5.Za petu kategoriju oštećenja 18.000,00 KM po objektu.

 

Za poslovne objekte:

1.Za prvu kategoriju oštećenja 10 KM/m² korisne površine objekta

2.Za drugu kategoriju oštećenja, 15,00 KM/m2 korisne površine objekta,

3.Za treću kategoriju oštećenja 6.000,00 KM po objektu,

4.Za četvrtu kategoriju oštećenja,:

-      Za površinu do 100 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 10.000,00 KM

-      Za površinu od 100  do 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 11.000,00 KM

-      Za površinu preko 200 m2  korisne stambene površine objekta iznos od 12.000,00 KM

5.Za petu kategoriju oštećenja 18.000,00 KM po objektu.

Sredstva finansijske pomoći za sanaciju štete na stambenim objekltima na teritoriji opštine Kostajnica mogu se dodijeliti za individualne stambene objekte, objekte koletivnog stanovanja, stambeno –poslovne objekte i poslovne objekte koji su evidentirani u Elaboratu o procjenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Kostajnica na 2. tematskoj sjednici održanoj dana 12.05.2021. godine i Odlukom o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine.

 

STAMBENI OBJEKTI

Pravo na dodijelu sredstava finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenom objektu imaju vlasnici objekata koji se nalaze na teritoriji opštine Kostajnicai koji su evidentirani u Elaboratu o procjenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Kostajnica na 2. tematskoj sjednici održanoj dana 12.05.2021. godine i Odlukom o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim i poslovnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine.

Ukoliko objekat iz podtačke 1. ove tačke ima više suvlasnika, ostali suvlasnici treba da daju pisanu izjavu ovjerenu kod ovlaštenog notara da su saglasni da lice koje je stanovalo u objektu dobije finansijsku pomoć za sanaciju štete i da za taj objekat neće tražiti nadoknadu štete u svoje ime.

Vlasnici stambenih objekata koji su dobili pomoć od drugih donatora bilo u vidu novčanih sredstava ili kao građevinski materijal, robu ili opremu, imaju pravo na finansijsku pomoć u iznosu koji predstavalja razliku između iznosa finansijske pomoći predviđene ovom Odlukom i novačane pomoći donatora odnosno dodjeljenog paketa građevinskog materijala, robe ili opreme.

Da bi lice ostvarilo pravo na prioritetnu pomoć za induvidualni stambeni objekat dužno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.Popunjen prijavni obrazac

2.Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad objektom, odnosno zemljišnoknjižni izvadak ili posjedovni list (original ili ovjerena kopija) izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, ne stariji od 6 mjeseci, a ukoliko ima više suvlasnika, dostavlja se i pisana izjava ovjerena kod ovlaštenog notara da su suvlasnici saglasni da jedan od suvlasnika koji je na dan 29.12.2020. godine boravio u objektu dobije finansijsku pomoć za učešće u saaciji materijalne štete i da oni za taj objekat neće tražiti nadoknadu u svoje ime

3.Izjavu da nije koristio pomoć od drugih donatora

4.Kopija lične karte

5.Broj tekućeg računa

Kako bi ostvarili pravo na sredstva finansijske pomoći za stambeni objekat koletivnog stanovanja na kojem postoji ustanovljena etažna svojina, Zajednica etažnih vlasnika moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.Prijavni obrazac

2.Kopiju rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika

3.Spisak stanara zajednice etažnih vlasnika

4.Broj žiro računa zajednice etažnih vlasnika

 

STAMBENO – POSLOVNI OBJEKTI

Pravo na dodijelu sredstava finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambeno – poslovnom objektu imaju vlasnici objekata koji se nalaze na teritoriji opštine Kostajnica i koji su evidentirani u Elaboratu o procjenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Kostajnica na 2. tematskoj sjednici održanoj dana 12.05.2021. godine i Odlukom o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim,  poslovnim i pomoćnim objektima izazvane zemljotresomod 29.12.2020. godine.

Ukoliko objekat iz podtačke 1. ove tačke ima više suvlasnika ostali suvlasnici treba da daju pisnu izjavu ovjerenu kod ovlaštenog notara da su saglasni da lice koje je stanovalo u objektu ili obavljalo poslovnu djelatnost  dobije finansijsku pomoć za sanaciju štete i da za taj objekat neće tražiti nadoknadu štete u svoje ime.

Vlasnici stambeno - poslovnih objekata koji su dobili pomoć od drugih donatora bilo u vidu novčanih sredstava ili kao građevinski materijal, robu ili opremu, imaju pravo na finansijsku pomoć u iznosu koji predstavalja razliku između iznosa finansijske pomoći predviđene ovom Odlukom i novačane pomoći donatora odnosno dodjeljenog paketa građevinskog materijala, robe ili opreme.

Da bi lice ostvarilo pravo na prioritetnu pomoć za induvidualni stambeno – poslovni  objekat dužno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.Popunjen prijavni obrazac

2.Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad objektom, odnosno zemljišnoknjižni izvadak ili posjedovni list (original ili ovjerena kopija) izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, ne stariji od 6 mjeseci, a ukoliko ima više suvlasnika, dostavlja se i pisana izjava ovjerena kod ovlaštenog notara da su suvlasnici saglasni da jedan od suvlasnika koji je na dan 29.12.2020. godine boravio u objektu dobije finansijsku pomoć za učešće u saaciji materijalne štete i da oni za taj objekat neće tražiti nadoknadu u svoje ime

3.Izjavu da nije koristio pomoć od drugih donatora

4.Kopija lične karte

5.Broj tekućeg računa

Kako bi ostvarili pravo na sredstva finansijske pomoći za stambeni objekat koletivnog stanovanja na kojem postoji ustanovljena etažna svojina, Zajednica etažnih vlasnika moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.Prijavni obrazac

2.Kopiju rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika

3.Spisak stanara zajednice etažnih vlasnika

4.Broj žiro računa zajednice etažnih vlasnika

 

POSLOVNI OBJEKTI

Sredstva finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete na poslovnim objektima, objektima javnih ustanova, javnih preduzeća, udruženja građana i vjerskih organizacija na teritoriji opštine Kostajnica mogu se dodijeliti za objekte:

1.U kojima je na dan 29.12.2020. godine obavljana poslovna djelatnost zbog koje su registrovani

2.Evidentirane u Elaboratu o procjuenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Kostanica na 2. tematskoj sjednici održanoj dana 12.05.2021. godine, na kojima je utvrđena šteta i koji je dobio oznaku kategorije oštećenja od strane Komisije za procjenu šteta imenovane rješenjem Načelnika opštine.

Da bi lice ostvarilo pravo na finansijsku pomoć za poslovni objekat dužno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1.Popunjen prijavni obrazac

2.Kopiju rješenja o registaciji

3.Kopiju potvrde o registraciji (JIB) za preduzetnike se provjerava po službenoj dužnosti u administrativnoj službi opštine Kostajnica

4.Broj žiro računa poslovnog objekta

5.Kopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje poslovnog objekta

6.Izmirene sve dospjele obaveze prema opštinskoj upravi opštine Kostajnica

 

PRIJAVA

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici opštine Kostajnica i u šalter salin Opštinske uprave opštine Kostajnica.

Pisane prijave sa potrebnim dokazima moraju biti zaprimljene na protokol u šalter sali opštine Kostajnica, ulica Svetosavska br. 16, najkasnije 01.08.2022. godine do 15:00 časova.

Prijava se dostavlja u koverti sa naznakom:

„Prijava za ostavrivanje prava na finansijsku pomoć za učešće u sanaciji štete usljed zemljotresa“ (sa obaveznom naznakom imena/naziva i adrese podnosioca prijave).

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici opštine Kostajnica i u šalter salin Opštinske uprave opštine Kostajnica.

Komisija za kontrolu prijava za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno – poslovnim i poslovnim objektima na području opštine Kostajnica izazvane zemljotresom  od 29.12.2020. god, koju je formirao Načelnik opštine odmah će po podnošenju prijave vršiti provjeru dokumentacije i ocjenu prihvatljivosti prijave.

Nakon što utvrdi da li lice ispunjava uslove, Komisija će obići objekte koji ispunjavaju uslove kako bi utvrdila korisnu površinu objekta predviđenu za stanovanje ili površinu za obavljanje poslovnnje djelatnosti nakon čega će dostaviti Načelniku opštine zapisnik u kome će biti naznačeno da li lice ispunjava uslove za finansijsku pomoć, kategoriju oštećenja objekta i iznos sredstava na koje korisnik ima pravo.

Po završetku radova, Komisija će izaći na lice mjesta i sačiniti izvještaj o mjerama sanacije koje su izvršene, uraditi zapisnik i priložiti fotodokumentaciju.

Načelnik opštine Kostajnica će sa licem koje ostvaruje pravo na finansijsku pomoć potpisati Ugovor o finansijskoj pomoći za sanaciju materijalne štete.

 Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštinske uprave opštine Kostajnica će na osnovu potpisanog Ugovora, u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora vršiti isplatu sredstava.

 

Prilog Javnog poziva su:

Prijavni obrazac – stambeni objekat – obrazac br. 1A

Prijavni obrazac – stambeno-poslovni objekat – obrazac br. 1B

Prijavni obrazac –poslovni objekat – obrazac br. 1V

Izjava suvlasnika

Izjava donatora

 

Neblagovremene prijave se neće razmatrati i vratiće se neotvorene podnosiocu prijave.

Za nepotpune prijave Komisija će od podnosioca prijave pismenim putem tražiti dopunu prijave, a za prijave podnesene protivno uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva i navedenim u Odluci o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim, stambeno –poslovnim,  poslovnim i pomoćnim objektima izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine, Komisija će uputiti pismeno obavještenje podnosiocu prijave.

 

Javni poziv objavljuje se u Službenom glasniku opštine Kostajnica, zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica, oglasnoj ploči opštine Kostajnica, JP „Radio Kostajnica“.

Javni poziv će trajati 30 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 01.08.2022. godine do 15:00 časova.

Sve dodatne ifnormacije mogu se dobiti u zgradi Opštinske uprave opštine Kostajnica, šalter sali i kontakt telefonu 052/663 – 113/139.