Скупштина Општине Костајница расписала је Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Костајница.

 

Јавни оглас преносимо у цијелости:

I- Упражњена позиција

Скупштина Општине Костајница расписује Јавни оглас за избор и именовање једног  члана Општинске изборне комисије Костајница.

Састав Општинске изборне комисије је мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.

У саставу Општинске изборне комисије настојаће се обезбједити заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, односно у саставу Општинске изборне комисије обезбједиће се да је један од полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.

II- Надлежност

Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ.

III-Мандат

Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам (7) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку о именовању донесену од стране надлежног органа за именовање (Скупштине општине).

IV-Статус

Члан општинске изборне комисије не заснива радни однос.

Члан Општинске изборне комисије има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одредбама Изборног закона БиХ, другим подзаконским актима који регулишу предметну област и Одлуком Скупштине општине.

V-Општи услови

а) да је лице са правом гласа;

б) да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

VI-Посебни услови

(1) Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

а) да има пребивалиште на подручју општине Костајница,

б) да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ECTS и

ц) да посједује искуство у спровођењу избора.

(2) Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

а) чланство у изборној комисији

б) чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

3) Изузетно од одредбе из тачке VI подтачка (1) алинеја а) овог огласа члан изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата, са пребивалиштем у општини за коју се именује изборна комисија, који испуњавају услове тражене јавним огласом.

4) Изузетно од одредбе из тачке VI подтачка (1) алинеја ц) овог огласа члан изборне комисије може бити лице које има VII/1 степеном стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ECTS, без изборног искуства прописаног тачком VI подтачком 2) овог огласа.

5) Изузетно од одредбе из тачке VI подтачка (1) алинеја б) овог огласа, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14. став (1) Изборног закона БиХ.

6) Изузетно, уколико ни у поновљеном поступку расписивања јавног огласа нема кандидата који испуњавају услове из тачке VI подтачка (1) алинеја б) ове Одлуке, за члана изборне комисије може бити именовано лице које има завршену средњу школу, односно IV степен стручне спреме.

7) За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице:

а) које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а. Изборног закона БиХ,

б) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције  (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

ц) које је носилац изабраног мандата или члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ,

д) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

е) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, рачунајући од дана правоснажности одлуке,

8) Члан изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

9) Члан изборне комисије не може бити лице које обавља извршну функцију, како је то утврђено одредбом члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

10) За члана изборне комисије може бити изабран: предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине општине, лица професионално запослена у општинским органима управе и друга лица ако испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног Закона БиХ уз поштивање члана 2.14. Изборног закона БиХ, као и члана 2. и 3. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

VII – Потребна документација

Уз пријаву на Оглас, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1.увјерење о држављансту, не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија),

2.извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.увјерење о пребивалишту - ПБА-3 образац о пребивалишту (не старији од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа),

4.доказ о стручној спреми (овјерена копија дипломе о стеченој спреми),

5.доказ о посједовању искуства у спровођењу избора (доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност),

6.својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,

7.својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидата не односе одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ, која је саставни дио Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

Документа која се достављају  морају бити у оригиналу  или овјереној копији.

VIII – Поступак за избор

Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа Конкурсна комисија обавља интервју, према предходно утврђеним критеријумима, након чега врши бодовање и сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини Општине.

Скупштина општине Костајница ће цијенећи положај кандидата на ранг-листи, извршити именовање и акт о именовању члана Општинске изборне комисије доставити на сагласност Централној изборној комисији БиХ.

IX-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласa у дневном листу „Глас Српске“, на интернет страници Општине Костајница (www.opstina-kostajnica.com) и ЈП „Радио Костајница“.

Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Костајница, Светосавска 16, 79 224 Костајница, са назнаком: „Конкурсној комисији за избор једног члана Општинске изборне комисије Костајница“.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се узети у разматрање.