Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, komandant štaba Nikola Janjetović donio je danas Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) na području opštine Kostajnica.

 

Zaključak prenosimo u cijelosti: 

1.  U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID 19  bolesti na teritoriji opštine Kostajnica i zaštite i spasavanja stanovništva od 20.05. do 07.06.2021. godine zabranjuju se:

1)  sva javna okupljanja u grupama većim od 100 lica,

2) sva privatna okupljanja u grupama većim od 50 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)

3) organizacija i izvođenje muzike uživo u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta

2. U periodu od 20.05. do 07.06.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06.00 do 24.00 časa:

1) svim vrstama ugostiteljskih objektata za ishranu i piće uključjući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice i dr.)  2) privređivačima igar na sreću

3. Od 20.05. do 07.06.2021. godine u periodu od 24.00 do 06.00 časova dragostori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4. Od 21.05.2021. godine dozvoljava se organizacija i izvođenje muzike uživo ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće u prostoru za usluživanje na otvorenom (ljetna bašta, terasa, vrt) kao i na otvoreom prostoru uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

5. Od 21.05. do 07.06.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti, sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržaanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“

6 . Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava Inistituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenim prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

7. Izuzetno od tačke 5., obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

8. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštite maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštite maske na otvorenom prostoru.

9. Obavezuje se tržnice, trgovački centri kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemiloških mjera u zajedničkim prostorima objekata (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 7. ovog zaključka sa posebnom pažnjom  na ograničenje broja lica u objektu u zavinsnosti od površine ukupnog prostora objekta.

10. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju

5) da obezbijede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemiloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da ulove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od  strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave i širenja COVID 19 bolesti na radnom mjestu.

12. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i

2) Na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

14. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima kako slijedi:

    1) na ulazu u sve službene prostorije ograničiti broj osoba  koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

   2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

    3) omogućiti rad šalter sale i matične službe uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi nadležna inspekcija, Komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

16. Nepoštovanje mjera iz ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15, 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20, 98/20)

17. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica  kojima je određana kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID 19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/20) se primjenjuje uz ovaj zaključak.  

18. Ovim zaključkom stavlja se van snage  Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojave bolesti izazvane novim virusom korona na području opštine Kostajnica broj:02-85-72/21 od 10.05.2020. godine.

19. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Kostajnica.