Opštinski Štab za vanredne situacije donio je danas Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona na području opštine Kostajnica.

Zaključak prenosimo u cjelosti:

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 05.03.2021. godine zabranjuju se:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,

2) privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)

2. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava Inistituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštite maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Insttitut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštite maske na otvorenom prostoru.

4. Izuzetno od tačke 2., obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

5. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

6. Od 01.03.2021. godine dozvolja se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće uz poštovanje svih epidemiloških mjera koje je propisao JZU „Insttitut za javno zdravstvo Republike Srpske“

7. Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme od 06.00 do 22.00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.)

8. Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06.00 do 22.00 časa svim privređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)

9. Do 05.03.2021. godine u periodu od 22.00 do 06.00 časova dragostori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

10. Do 05.03.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost je dozvoljeno obavljanje djelatnosti dužni su istu organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave i širenja COVID 19 bolesti na radnom mjestu.

12. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

1) Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) Na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

14. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije ograničiti broj osoba  koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja traju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

16. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi naležna inspekcija, Komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

17. Nepoštovanje mjera iz ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15 i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20, 98/20)

18. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određana kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/20) se primjenjuje uz ovaj zaključak.

19. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojave bolesti izazvane novim virusom korona na području opštine Kostajnica broj:02-85-33/21 od 01.02.2020. godine.

20. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Kostajnica.